Main / หน้าแรก


วัสดุงานดิน

 

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญของประเทศคือ "น้ำ" ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ซึ่งหากนำมาใช้งาน และจัดสรร การกักเก็บอย่างไม่สมดุลแล้วอาจมีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งตามท้องที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ในขณะที่ในช่วงฤดูฝนกลับเกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่ อันสร้างความเสียหายให้กับพืชผลและชุมชนเป็นอันมาก ตลอดจนส่งปัญหาและความเสียหายต่อไปยังระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม สภาพทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทรัพยากรน้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

SGi หรือ บริษัท สยามโอพูเล็น กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ซอซซิ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การใช้งาน ของโครงการต่างๆ ในการดูแล แก้ไข ป้องกัน และรักษา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์ SGi สามารถเลือกใช้เพื่อตอบโจทย์การติดตั้งในทุกสภาพหน้างาน โดยเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และการออกแบบ การติดตั้ง อย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ SGi  ทุกชนิด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล โดยมีวิศวกรรผู้เชียวชาญควบคุมการผลิต และให้คำแนะนำในการออกแบบติดตั้งให้เหมาะสมกับหน้างานในทุกพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ SGi ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เสริมเสถียรภาพของตลิ่ง แม่น้ำ ลำคลอง และงานป้องกันชายฝั่งทะเล งานป้องกันดินทลาย งานป้องกันการกัดเซาะ และงานรักษาหน้าดิน

 

จำหน่ายวัสดุงานดิน สินค้าป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน สินค้าป้องกันการพังทลายดิน กำแพงกันดิน

 

สินค้ามาตรฐานหน่วยงานราชการ

 

สินค้ามาตรฐาน

 

Visitors: 97,335